Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Pismo SKBD z dnia 28-01-2015r

Społeczny Komitet Budowy Drogi

Ul. Kresowa 31

11-041 Olsztyn

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Społecznego Komitetu

Budowy Drogi z dnia 28 stycznia 2015

 

 

              

               Zwlekaliśmy z informacją, o rocznej pracy Zarządu SKBD aby uzyskać pewność, że wszystkie zaplanowane działania doczekają się pozytywnego zakończenia.

               Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Olsztyna (28.01.2015) nasi Radni w drodze Uchwały przyjęli budżet Miasta, gdzie w części wydatkówmajątkowych finansowanych z udziałem środków unijnych w dziale nr 600 „transport i łączność” znajduje się kwota zaplanowanych wydatków na publiczne drogi gminne (str. 24 Uchwały Rady Miasta). W Zarządzeniu Prezydenta Olsztyna  w sprawie przyjęcia projektu uchwały  budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok z dnia 14 listopada 2014 roku znajdują się MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU - WYDATKI. W punkcie 3 Materiałów znajduje się uszczegółowienie wydatków budżetowych na publiczne drogi gminne wraz z kwotą przyjętą  na realizację poszczególnych zadań.

               Możemy z pewną dozą radości zakomunikować, że na stronie 234 tego dokumentu znajduje się kwota 4.350.000 zł zaplanowana na zrealizowanie następującego celu: „Mobilny MOF Budowa drogi gminnej – ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jakopołączenia drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 – węzeł obwodnicy Olsztyna”.

 

               Zagwarantowanie środków budżetowych Miasta na wybudowanie naszej drogi jest  ukoronowaniem zaangażowania wszystkich mieszkańców Gutkowa, którzy stworzyli Społeczny Komitet Budowy.

 

               Umieszczenie w budżecie środków finansowych na wybudowanie naszej drogi poprzedzone było w ubiegłym roku sporą ilością spotkań i konsultacji Zarządu SKBD z  różnymi wydziałami Urzędu Miasta.          Od początku roku 2014 Zarząd SKBD skupił się na dwóch najważniejszych kwestiach: ukończeniu projektu drogi, który zyska aprobatę urzędników oraz ustaleniu możliwego źródła finansowania budowy.

Po rozwiązaniu wszystkich konfliktów i problemów formalno-prawnych prace projektowe nad ulicą Kresową i Kordeckiego zostały ostatecznie zakończone w styczniu 2014 roku. Wszystkie uzgodnienia wpłynęły do firmy projektującej drogę, a procedury w Urzędzie Miasta zostały zakończone w połowie roku. W dniu 27 sierpnia 2014 otrzymaliśmy POZWOLENIE NA BUDOWĘ w formie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 2.  W związku z wykonaniem przez firmę DROMOS projektu drogi i wywiązaniem się z zawartej umowy dokonaliśmy rozliczenia. Na konto firmy projektowej została przelana kwota: 90.000 zł

Trudniejszą kwestią, z którą w ubiegłym roku przyszło nam się zmierzyć, było ustalenie możliwości finansowania naszej inwestycji. Już w pierwszym kwartale ubiegłego roku mieliśmy świadomość, że ze względu na cięcia w budżecie rządowym szanse otrzymania środków krajowych z tzw. Schetynówek są bardzo niewielkie. Środki miejskie ze względu na zaangażowanie w projekt budowy tramwajów są również głównie kierowane w inną stronę i nie było realne aby tylko w partnerstwie z miastem sfinansować budowę. W toku poszukiwań możliwości finansowych doszło do spotkania Zarządu SKBD z Wójtem Gminy Jonkowo, podczas którego Wójt nie wykluczył wybudowania drogi w ramach partnerstwa między gminami powiatu olsztyńskiego z możliwością pozyskania środków UE.

 

6 marca 2014 sześć gmin okalających nasze miasto oraz Powiat i Miasto Olsztyn podpisały porozumienie o powołaniu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna.

 

Pojęcie ZIT wprowadziła Komisja Europejska aby przy pomocy tego instrumentu samorządy terytorialne na zasadzie partnerstwa z miastem i obszarem z nim funkcjonalnie powiązanym mogły realizować wspólne zintegrowane  inwestycje.

Pomysł pozyskania środków UE poprzez realizację wspólnej inwestycji drogowej trzech gmin: Gietrzwałd – Olsztyn – Jonkowo w ramach ZIT zrodził się w głowach urzędników naszego Ratusza. Kreatywna działalność osób pracujących w wydziale Inwestycji Miejskich oraz Obsługi Funduszy Europejskich doprowadziła do powstania projektu „zachodniego węzła obwodnicy Olsztyna”, czyli: połączenia drogi krajowej nr 16 (Olsztyn-Ostróda) z drogą wojewódzką nr 527 (Olsztyn-Morąg), która będzie mogła być zrealizowana w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (mobilny MOF).

Ze względu na prowadzone prace projektowe nad ul. Kresową, w które olsztyński Ratusz był zaangażowany od początku nasza ulica była wpisana jako najlepszy element fragmentu przebiegu „obwodnicy” na terenie miasta – obok ulicy Żurawiej.

Dzięki ZIT źródłem finansowania naszej inwestycji będzie w 80% UE, a w pozostałej części Urząd Miasta, który już zagwarantował swoją część w tegorocznym budżecie. Dysponentem środków unijnych jest Urząd Marszałkowski Województwa i w tych dniach trwają właśnie ostatnie negocjacje w sprawie podpisania umowy. Cały projekt przewidziany jest na lata 2015-2018. Chcemy doprowadzić do sytuacji aby cała inwestycja mogła być prowadzona etapami. Ponieważ ul. Kresowa posiada już pozwolenie na budowę, a ul. Żurawia jest dopiero na etapie kompletowania dokumentów przetargowych na projekt drogi, czynimy starania aby w pierwszej kolejności ruszyła budowa naszej drogi. Do rozpoczęcia budowy potrzebne są jeszcze „tylko” trzy elementy: formalne podpisanie umowy o ZIT między Urzędem Marszałkowskim a Olsztynem i gminami Gietrzwałd oraz Jonkowo; przelanie środków finansowych przez Urząd Marszałkowski lub pismo intencyjne, to z kolei umożliwi; ogłoszenie przetargu,  wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy na budowę drogi przez Urząd Miasta.

Ze względu na formalno-prawne procedury związane ze wszystkimi trzema elementami nie chcemy spekulować na temat daty rozpoczęcia budowy.

 

               Cieszymy się z rozwiązania wielu problemów i realnej możliwości rozpoczęcia budowy ze środków UE. Niestety musimy zmierzyć się jeszcze z jedną trudnością, która może być przyczyną pewnych niedogodności. Środki finansowe UE zostaną przeznaczone na zrealizowanie drogi ze wszystkimi mediami oraz odwodnieniem ale wyłącznie na odcinku przebiegu „obwodnicy” tzn. w głównym biegu ul. Kresowej: od ul. Wołodyjowskiego do ul. Gościnnej w gminie Jonkowo. Niekwalifikowaną część kosztów UE stanowią: północna odnoga ul. Kresowej oraz zamieszkała część ul. Kordeckiego. Dnia 12 listopada 2014 doszło do spotkania roboczego Zarządu SKBD z Z-cą Prezydenta Miasta Olsztyna Panią Haliną Zaborowską-Boruch, szefem Wydziału Inwestycji,  Z-cą Dyrektora Zarządu Dróg, Zielni i Transportu oraz pracownikami Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich. Spotkanie w całości poświęcone było tej części ulicy Kresowej i Kordeckiego, które nie mogą być objęte finansowaniem  przez UE w ramach ZIT. Na spotkaniu wspólnie rozważaliśmy możliwe pomysły oraz opcje, które umożliwią sfinansowanie również i tych fragmentów drogi. Mamy nadzieję, że również ta kwestia znajdzie szczęśliwe i pozytywne dla mieszkańców rozwiązanie.

 

 

 

 

 

 

 

     ZARZĄD

     Społecznego Komitetu Budowy Drogi:

Wojciech Hanelt, Piotr Tołwiński, Anna Misiun, Ryszard Lasmanowicz, Arkadiusz Jaworski, Kazimierz Lejszo.

Informacja - grudzień 2013

 

Społeczny Komitet Budowy Drogi

Ul. Kresowa 31

11-041 Olsztyn

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Społecznego Komitetu

Budowy Drogi z dnia 19 grudnia 2013

 

 

               W dniu 19 grudnia 2013 odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Zarządu SKBD, na którym podsumowaliśmy stan prac projektowych Naszej Drogi oraz wszystkich związanych  z tym działań formalno-prawnych oraz technicznych. Pierwotnie planowaliśmy zorganizowanie grudniowego spotkania dla wszystkich Członków komitetu budowy w celu poinformowania o zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, lecz skala zagadnień, z którymi przyszło nam się zmierzyć musi odwlec ten moment. Chcemy jednak poinformować niniejszym pismem o wszystkich kwestiach, które wspólnie z firmą projektową oraz Urzędem Miasta udało nam się już pozytywnie rozwiązać oraz o tych przeciwnościach, które stały się powodem opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi. 

                Biuro projektowe na przełomie czerwca i lipca przeprowadziło prace geodezyjne i geotechniczne, które  stały się podstawą do wykonania wstępnego projektu drogi zawierającego całą infrastrukturę naziemną naszej ulicy oraz wszystkie wymagane media.

 Posiadając nasze pełnomocnictwo biuro projektowe rozpoczęło proces uzgodnień z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu oraz UM.

 Pierwszą nieprzewidzianą okolicznością stał się fakt, że w dwóch miejscach nasza droga przebiega przez grunty prywatne. Na szczęście dzięki „spec-ustawie” ( w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – zrid ) można było wykonywać prace projektowe obejmujące cały obszar pasa drogowego – również ten, który nie był jeszcze własnością Miasta.

 Podczas fazy uzgodnień Wydział Inwestycji UM miasta przedstawił warunki wykonania kanalizacji deszczowej. Jednak parametry i skala rozwiązań technicznych wyznaczonych przez urzędników miejskich nie tylko przekroczyły zakres projektu, ale praktycznie mogły zaprzepaścić szanse na szybkie wykonanie naszej drogi.

                Warunki techniczne określiły parametry końcowe wylotu kanalizacji burzowej na średnicę  1 metra! Wskazane miejsca zakończenia instalacji (wypływu wody z kanalizacji do gruntu) wymagało by uzyskania tzw. decyzji środowiskowej poprzedzonej wykonaniem  raportu i inwentaryzacji przyrodniczych – to z kolei wymagało by szeregu uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska. Sama Decyzja środowiskowa mogła być wydana wyłącznie  przez Wydział Ochrony Środowiska nie z terenu Miasta Olsztyna (nie może być sędzią we własnej sprawie) ale inny organ z poza obszaru zainteresowanego problemem wskazany przez… Ministerstwo Środowiska!! Uzyskanie tylko tych decyzji ze względu na procedurę w ministerstwie i w wydziałach gminy wskazanej przez ministerstwo mogło przesunąć termin rozpoczęcia realizacji Naszej inwestycji o dobrych kilka lat!!!

               W dniu 6 sierpnia 2013 roku Zarząd SKBD spotkał się z inżynierami z biura projektów w celu ustalenia działań, które wspólnie należało podjąć aby projekt można było dalej realizować.

Doszło do konsultacji z różnymi wydziałami Urzędu Miasta w zakresie najważniejszych ustaleń technicznych. Jednak czas potrzebny na te ustalenia i konieczność wydania możliwych do zaakceptowania warunków technicznych (trzy miesięczny okres na wydanie decyzji) przesunął zaplanowany na wrzesień br. moment zakończenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

                Dzięki zaangażowaniu pracowników biura projektów i współpracy urzędników z UM Olsztyna udało się w najbardziej newralgicznych sprawach osiągnąć konsensus umożliwiający szybkie zakończenie projektu.

 Na chwilę obecną z pominięciem wszystkich szczegółów proces realizacji Naszej inwestycji drogowej wygląda następująco:

 1.            W ramach dokumentacji technicznej Naszej Drogi na podstawie podpisanego Aneksu do umowy z biurem „Dromos” został wykonany kompletny projekt kanalizacji deszczowej o kilkaset metrów wykraczający poza obszar projektowanej ulicy. Za wykonanie dodatkowych elementów projektu finalnie zapłaci Urząd Miasta Olsztyna.

2.            Kanalizacja deszczowa, która w chwili obecnej jest najbardziej newralgicznym i kosztotwórczym punktem Naszej inwestycji będzie posiadała dwa punkty ujścia: po stronie zachodniej kilkaset metrów za ulicą Kordeckiego oraz po stronie wschodniej za skrzyżowaniem z ulicą Wołodyjowskiego. Na obu końcach kanalizacji burzowej będą zamontowane osadniki i separatory oczyszczające wypływające do gruntu wody opadowe. Na końcu zachodniej części kanalizacji burzowej zostanie wybudowany duży zbiornik retencyjny. Koszty zbiornika retencyjnego, urządzeń oczyszczających wraz z ich serwisem oraz drogi dojazdowej poniesie miasto.

3.            Oczekujemy na zakończenie procedury administracyjnej, której efektem będzie otrzymanie Postanowienia Urzędu Miasta Olsztyna o braku konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz braku konieczności wykonywania raportu i inwentaryzacji przyrodniczych.

4.            Gotowy jest projekt graficzny ulicy Kresowej wraz z zasiedloną częścią ulicą Kordeckiego zawierający wszystkie media i pełną infrastrukturę drogową. W projekcie znajdują się wszystkie dojazdy do posesji, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. Jezdnia będzie sąsiadowała z pasem zieleni oddzielającym znajdujący się po obu stronach chodnik dla pieszych. Ścieżka rowerowa będzie znajdowała się za chodnikiem wyłącznie na ulicy Kresowej. Ścieżka w jej zachodniej części będzie przebiegała po stronie północnej drogi aby przy skrzyżowaniu przeciąć ulicę i mniej więcej od połowy drogi przebiegać po stronie południowej. Oświetlenie ulicy w postaci latarni będzie obejmowało cały obszar ulicy Kresowej i Kordeckiego, a konkretne punkty świetlne znajdują się w projekcie. Dodatkowym nowym wymogiem jest wykonanie w rejonie przylegającym do projektowanego kościoła zatok parkingowych po obu stronach ulicy. Kategoria drogi określona w warunkach na KR3 wyłącznie w głównym biegu ulicy Kresowej będzie wymuszała konieczność dodatkowego specjalnego i niestety kosztownego wzmocnienia jezdni. Ma to umożliwić (pewnie w dalekiej przyszłości) uruchomienie komunikacji miejskiej.

5.            Uzyskane zostały wszystkie warunki techniczne potrzebne do wydania zgody na budowę.

               Najważniejsze kwestie, które mogły zastopować Naszą inwestycję wydaje się, że zostały pozytywnie rozwiązane. Biuro projektowe złoży do Urzędu Miasta wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego co będzie ostatnim wymaganym elementem całej dokumentacji. Należy wspomnieć, że nawet przy tym dokumencie są trudności z decyzją. Okazało się, że właściciel ziemi, na którym ma być wybudowany zbiornik retencyjny – Uniwersytet Warmińsko  Mazurski - jest w trakcie sprzedaży części tego terenu i nie jest zainteresowany wybudowaniem rozlewiska wodnego w tym miejscu. Mamy jednak nadzieję, że i tę kwestię uda się również pomyślnie rozwiązać.

               Podsumowując zaangażowanie biura projektowego i nasze działanie można przyjąć, że w pierwszych miesiącach nowego roku mamy szansę na otrzymanie pozwolenia na budowę co stanowi podstawowy załącznik we wniosku o przyznanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

Projekt ulic Kresowej i Kordeckiego.

 

 

Do dnia dzisiejszego na konto SKBD wpłynęła łącznie kwota 87582 zł.

  

            Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z podejmowanych wyzwań w nadchodzącym 2014 roku.

 Życzą :

 Wojciech Hanelt, Piotr Tołwiński, Anna Misiun, Ryszard Lasmanowicz, Arkadiusz Jaworski, Kazimierz Lejszo.

 

Termin wpłat

UWAGA - zadeklarowane wpłaty na realizację inwestycji dokonujemy na konto - Społeczny Komitet Budowy Drogi
- 17 1020 3541 0000 5202 0216 5108 -
do końca czerwca łącznie 1 500 zł

PROTOKÓŁ 26 kwietnia 2013


PROTOKÓŁ z zebrania Społecznego Komitetu Budowy ulicy Kresowej w Olsztynie w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ 26 kwietnia 2013

Dane kontaktowe


Dane kontaktowe członków Zarządu:

Wojciech Hanelt         Przewodniczący, ul.Kordeckiego 8, tel.602 825 666
Piotr Tołwiński            Wiceprzewodniczący, ul.Kordeckiego 4, tel. 662 131 202
Kazimierz Lejszo          Sekretarz, ul.Kresowa 31, tel. 606 403 933
Arkadiusz Jaworski      Skarbnik, ul.Kresowa 33, tel.600 412 031
Ryszard Lasmanowicz   ul.Kresowa 44, tel. 639 117 742
Anna Misiun               ul.Kordeckiego 1

PROTOKÓŁ 28 kwietnia 2013


PROTOKÓŁ
z zebrania Zarządu Społecznego Komitetu Budowy ulicy Kresowej oraz części ulicy Kordeckiego w Olsztynie w dniu 28 kwietnia 2013 r.

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ 28 kwietnia 2013

Sprawozdanie 10 czerwca 2013


Sprawozdanie Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Drogi z dnia 10 czerwca 2013

W ciągu ostatniego miesiąca Zarząd podjął szereg czynności, których efektem jest rozpoczęcie prac projektowych nad budową drogi:

Czytaj więcej: Sprawozdanie 10 czerwca 2013

Regulamin


REGULAMIN SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY ULICY KRESOWEJ ORAZ CZĘŚCI ULICY KORDECKIEGO W OLSZTYNIE

Czytaj więcej: Regulamin

Informacja dla członków Komitetu


SZANOWNI MIESZKAŃCY,

CZŁONKOWIE SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY DROGI

W związku z planem budowy ul. Kresowej oraz części ul. Kordeckiego realizując postanowienia podjęte na kwietniowym zebraniu mieszkańców tworzących Społeczny Komitet Budowy Drogi (SKBD) pragniemy przekazać bieżące informacje.

Czytaj więcej: Informacja dla członków Komitetu

Odsłon artykułów:
152758