Witryna Rady Osiedla Gutkowo

OBO_2017

LISTA POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH
PROJEKTÓW OSIEDLOWYCH
V EDYCJI
OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

=================================================

16. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NR 16 W GUTKOWIE, UL. BAŁTYCKA 145

Opis:

Zakup książek, regału na książki, aparatu fotograficznego oraz drukarki kolorowej, laminatora i literatury pomocnej przy prowadzeniu zajęć z dziećmi.

22. ŚWIATŁO DLA GUTKOWA - OŚWIETLENIE ULIC WRÓBLA, JERZYKA I SKOWRONKA

Opis:

Projekt zakład wykonanie 22 latarni na długości ~750 m na działkach drogowych gminnych nr 143, 144, 112, 116 obręb 139 – ulice Jerzyka, Skowronka, Wróbla.
Proponowana lokalizacja latarni zgodnie z załączoną mapą.
Zakłada się utrzymanie stylu oświetlenia jak na sąsiedniej ulicy Wilgi, aby zachować jednorodny charakter tej części dzielnicy – w załączeniu zdjęcie latarni na ul. Wilgi.

52. WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. KS. KORDECKIEGO I ŁĄCZNIKA DO UL. KRESOWEJ W OLSZTYNIE

Opis:

Montaż 9 lamp oświetleniowych wraz z okablowaniem na osiedlu w Gutkowie przy ulicy Kordeckiego i łącznika do ul. Kresowej w oparciu o posiadany projekt na budowę.

87. BUDOWA PLAŻY OSIEDLOWEJ NAD JEZIOREM UKIEL PRZY ULICY BAŁTYCKIEJ W GUTKOWIE

Opis:

Lokalizacja: plaża osiedlowa nad jeziorem Ukiel przy ulicy Bałtyckiej w Gutkowie:
1. miejsce kąpielowe wyznaczone bojami
2. renowacja molo
3. mini siłownia pod chmurką
4. miejsce na ognisko + ławki wokół
5. plac zabawa ( drewniany)
6. oświetlenie

 126. CIEMNOŚĆ WIDZĘ..., CIEMNOŚĆ. RATUJCIE !!

Opis:

Projekt i realizacja zadania polegającego na budowie latarni i aranżacji oświetlenia dla drogi przy ulicy Zięby. Oświetlenie należałoby zainstalować w odległości nie większej niż 35 metrów. Instalacja dotyczyłaby działek dróg o numerach 140-165 i o długości ok 95 metrów i działki 140-206 o długości 230 metrów. Przy działce 140-206 należałoby zainstalować ok 6-7 latarni, przy

131. GOODTIME @ GOODKOWO

Opis:

Celem inicjatywy jest zorganizowanie plenerowego koncertu na terenie Gutkowa, który byłby pretekstem do poznania się i integracji mieszkańców osiedla. Na koncert zaproszeni zostaną artyści z Olsztyna (szczególnie z Gutkowa i Redykajn np. The Olsten Brothers Band czy Krysia Świątecka) jak i z innych części kraju (np. Natalia Przybysz, Buslav czy Xxanaxx). Nie zabrakłoby także atrakcji dla dzieci, np. występ Aidy.

157. STRAŻACKI PLAC ZABAW

Opis:

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu działki nr 54/1 obręb 141 przed planowaną w przyszłości budową remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo poprzez utwardzenie terenu, wykonanie drogi wjazdowej na posesję, budowa na tartanowej nawierzchni placu zabaw o tematyce strażackiej ( ścianka wspinaczkowa, rura strażacka do zjazdu, huśtawka, drabinki, itc.), budowa piaskownicy oraz miejsca odpoczynku w postaci ławek i stołu zadaszonego konstrukcją typu żagiel, wykonanie oświetlenia ledowego placu zabaw oraz jego ogrodzenie niskim płotkiem przed zwierzętami, montaż stojaków rowerowych na min 8 rowerów, budowa przyrządów gimnastycznych tzw. „street workout”.

167. NURKOWISKO NAD JEZ. UKIEL

Opis:

Zagospodarowane "dzikiego nurkowiska" przy ul. bałtyckiej (okolice Bałtyckiej 103). Przebudowa zjazdu, budowa małego utwardzonego parkingu, wykonanie utwardzonego zejścia do wody o szerokości 1,5 metra, budowa dwóch drewnianych wiat ze stołami do ubierania sprzętu nurkowego, zainstalowanie toalety WC, miejsc na ognisko i kaszy na śmieci, lampa oświetleniowa z włącznikiem ruchu, montaż monitoringu miejskiego (kamera).
Lokalizacja: działka miejska nad jez. Ukiel, przy ul. Bałtyckiej, zjazd na działkę przed domem pzry Bałtyckiej 103., jadąc od centrum miasta.

 

===============================================================

  • głosowanie odbędzie się w dniach: 25.09.2017- 8.10.2017
  • każdy może oddać jeden głos na projekt zintegrowany i jeden na projekt osiedlowy
  • głosujemy poprzez stronę www.glosujobo.olsztyn.eu - elektronicznie lub za pomocą wydrukowanych własnoręcznie kart do głosowania

 

 


 

 

Wniosek_druk

UWAGA - poniżej wzór wniosku o zmianę planu w rejonie: Żurawia, Kresowa, Żółkiewskiego -
uzgodniuny w dniu 06 września ...

 

…………………………..................                                           Olsztyn ………………2017 r.

 

……………………………………..

 

…………………………………….

 

 

                                                                 Urząd Miasta Olsztyna

                                                                 ul. Jana Pawła II nr 1

                                                                 10 – 101 Olsztyn

                                                                 Prezydent Miasta Olsztyna

                                                                dr inż. Piotr Grzymowicz

 

 

 

            W związku z przedstawieniem przez Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta w Olsztynie procedowanego "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja" na zebraniu mieszkańców Osiedla Gutkowo w dniu 03.08.2017r. składam następujący wniosek:

 

Nie wyrażam zgody na wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kresowej ( dotyczy działek 61/121 i 61/99 obręb 153), polegających na zmianie typu zabudowy z jednorodzinnej na wielorodzinną na tym obszarze, a także zmian polegających na zwiększeniu intensywności zabudowy                                         w odniesieniu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn (SUiKZO), przyjęte Uchwałą Rady Miasta Olsztyna 15.05.2013 r.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie ze SUiKZP maksymalna intensywność zabudowy na wymienionych działkach wynosi 0,5, natomiast w wariantach przedstawionych na spotkaniu kształtowała się od 0,20 do 0,10. Wokół terenu przedstawionego do zmian, istnieje wyłącznie zabudowa jednorodzinna szeregowa lub wolnostojąca. Zabudowa budynkami wielorodzinnymi spowodowałaby drastyczną zmianę charakteru osiedla i zniszczenie lasu, który, jak deklarował Pan Nowicki w 2015 r. na zebraniu Rady Osiedla i mieszkańców, miał być oddany miastu na park. Od dwóch lat las ten jest intensywnie wycinany. 

Przed zakupem domu czy działki przy ulicy Kresowej lub odchodzących od niej ulic, zapoznaliśmy się z planami zagospodarowania przestrzennego na tym osiedlu. Plany te zakładały, że w obecnym lesie i przylegającej łące dopuszcza się wyłącznie zabudowę rezydencyjną z dużymi działkami, aby nie zniszczyć tego obszaru zieleni. W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania dla działki 61/99 obręb 153 wielkość działek wynosi minimum 1 800m2.

Na zebraniu mieszkańców osiedla w dniu 03.08.2017r. zaskoczono nas stwierdzeniem, że na tym terenie wprowadzono już zmiany, polegające na podziale tego obszaru na małe działki,         a obecna zmiana ma dotyczyć wyłącznie zmiany typu zabudowy z jednorodzinnej na wielorodzinną. Jestem tym oburzona, ponieważ nie informowano mieszkańców o zmianach intensywności w zabudowie tego terenu i nie została wyrażona zgoda mieszkańców na takie zmiany. Oczekuję wyjaśnienia na adres Rady Osiedla Gutkowo, czy faktycznie i w jaki sposób, bez konsultacji z mieszkańcami osiedla, dokonano zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie intensyfikacji zabudowy.

 

Większość mieszkańców ulicy Kresowej i Osiedla Gutkowo, to byli mieszkańcy blokowisk, którzy inwestując swoje życiowe środki i zaciągając kredyty na wiele lat, chcieli mieszkać na terenach zielonych o charakterze rekreacyjnym, bez zabudowy wielorodzinnej, hałasu, sklepów, samochodów dostawczych i betonów. Propozycja budowy 18 budynków wielorodzinnych spowoduje wprowadzenie do centrum osiedla tego, przed czym uciekaliśmy. Takie zmiany dodatkowo narażą nas na obniżenie wartości naszych domów i w rażący sposób pogorszą jakość naszego życia na tym osiedlu.

Wprowadzenie zintensyfikowanej zabudowy czy to wielorodzinnej czy jednorodzinnej                    z małymi działkami, będzie generować większe potrzeby w zakresie usług publicznych, takich jak drogi, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, środki transportu publicznego. Już dziś borykamy się z tym, że dla dzieci nie ma miejsca w przedszkolu i szkole. Taksówki nie chcą jeździć na nasze osiedle, gdyż ulica Kresowa od wielu lat jest najczęściej nieprzejezdna, ze względu na dziury, tumany kurzu, głębokie kałuże a do tego całkowity brak oświetlenia. Na osiedlu nie ma transportu publicznego. Często czujemy się jak mieszkańcy drugiej kategorii, gdzie miasto nie chce inwestować w nic, co służyłoby bezpieczeństwu i wygodzie mieszkańców.

Wyjazd z ulicy Żurawiej na ulicę Bałtycką jest bardzo niebezpieczny, wąski z ograniczoną widocznością a jednocześnie z dużym natężeniem ruchu. Wzrost intensywności zabudowy wskazany w wariantach przedstawionych na spotkaniu, nasili problemy komunikacyjne tej części osiedla. Obecna realizacja projektu drogowego budowy ul. Kresowej i Żurawiej nie rozwiąże tego problemu. Ruch samochodowy w dalszym ciągu będzie ciążył do ulicy Bałtyckiej.

W SUiKZP strefę mieszkaniową M1 – Gutkowo wskazano jako utrzymującą charakter podmiejskiego osiedla mieszkaniowego z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Obowiązujące plany zarówno dla działki 61/121 obręb 153 i 61/99 obręb 153 zakładają zabudowę jednorodzinną o niskiej intensywności zabudowy.

 

W związku z powyższym apeluję do Pana Prezydenta Miasta Olsztyna o niewyrażenie zgody na wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej na tym obszarze a także wprowadzenia zmian polegających na zwiększeniu intensywności zabudowy. Wnioskuję o  utrzymanie zapisów obowiązujących planów w zakresie działek 61/121 i 61/99 obręb 153.

 Ponieważ w ostatnich dwóch latach las na tych działkach był intensywnie wycinany, wnioskuję o wprowadzenie do planu jak największej ochrony istniejącego zadrzewienia na obszarze wskazanym jako MN/LS.

 

 

 

 

                                                              ……………………………………………….

                                                                                        Własnoręczny podpis

 


 

 

 

 

Ogłoszenie - zmiana planu

UWAGA

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 3 sierpnia informujemy, że
Urząd Miasta jest gotowy do przyjęcia wniosków w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Żurawiej, Kresowej i Żółkiewskiego.

Zainteresowanych opracowaniem wspólnego wniosku zapraszamy do stołówki
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w dniu 06 września (środa)
po zebraniu Rady Osiedla - około godziny 19.00.

 

Poniżej ogłoszenie UM w Olsztynie:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja".

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Olsztyna Uchwały Nr XXII/315/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja", zmienionej uchwałą XXIV/348/16 z dnia 6 lipca 2016 roku o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie - aktualizacja".

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Wydziału Rozwoju Miasta i Budownicta Urzędu Miasta Olsztyna, w Biurze Obsługi Klienta lub na adres Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP, w terminie do 30 września 2017r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 


 

Nasze Gutkowo

2017-08-12 19:20:00 (ost. akt: 2017-08-12 10:11:00)
Gutkowo - widok z ul. Bałtyckiej

Gutkowo - widok z ul. Bałtyckiej

Autor zdjęcia: Paweł Jaszczanin

Lokatorzy tej części Olsztyna mówią o swoim osiedlu: nasza mała oaza. Jednak za ten spokój płacą wysoką cenę. Korki, słabej jakości drogi i sznury samochodów. Mimo to dbają o to miejsce i nie chcą mieszkać gdzie indziej. To ich dom.

Gutkowo jest jak mała, urokliwa wioską, w której niemal na każdym kroku nowoczesność łączy się z tradycją. Mimo to kontrast istnieje, bo w starej części osiedla budynki tworzą wiejski klimat. Mieszkańcy chcieliby oczywiście zachować tę unikatowość. Trzeba jednak przyznać, że...
— Charakter Gutkowa już dawno się zmienił — uważa Ryszard Lasmanowicz, szef rady osiedla Gutkowo. — Uciekaliśmy z miejskich sypialni, żeby tu znaleźć spokój. A miasto od zawsze starało się nas w pewnym sensie dogonić. Już dawno nie mamy tutaj samych domów jednorodzinnych, które ten wiejski klimat potęgują. Są też bloki wielorodzinne. Ale tak wpisały się w charakter osiedla, że nikomu to już nie przeszkadza. Swoje miejsce znalazły bardziej na uboczu. Mieszkańcy Gutkowa stanowią zwartą społeczność. Wspólnie dbają o to, żeby ich osiedle zachowało swój unikalny charakter. 
— Nasz kościół to taka perełka — śmieje się Ryszard Lasmanowicz. — Żeby go zobaczyć, przyjeżdżają do nas wycieczki. W końcu to cenny zabytek. Mamy nawet projekt, żeby zamiast betonu, który okala kościół, położyć kostkę granitową. Chcemy nawiązać do tradycji. W Gutkowie również młodzież ma dla siebie miejsce. Jest boisko, gdzie można się wyszaleć, jest też specjalne centrum dla młodzieży, gdzie młodzi ludzie wspólnie spędzają czas.
— Mieszkam tu 12 lat i cała ulica Kresowa jest jak jedna wielka rodzina — opowiada Ryszard Lasmanowicz. — Zdarzyła mi się kiedyś dosyć śmieszna sytuacja, gdy zapomniałem zamknąć dom na klucz. Wszystko było otwarte, ale nikt nic nie ukradł. Sąsiedzi czuwali, a to naprawdę człowieka buduje. 
Pani Ilona, którą spotykamy przy przystanku na ul. Bałtyckiej, do Gutkowa przyjechała — niestety — tylko w odwiedziny do znajomych... — Niestety, bo chciałabym tu mieszkać — śmieje się. — To spokojne i piękne osiedle. Oczywiście nie mówię o ul. Bałtyckiej, bo tu jest spory ruch, ale w głębi osiedla jest jak na wiosce. Ludzie zainwestowali tutaj swoje oszczędności i nie dziwię się, że chcieliby mieć spokój. Doskonale to rozumiem, bo często przyjeżdżam tutaj na plażę. Jest mniejszy tłok niż w Olsztynie. I to cenią sobie nie tylko goście.
— To nasza mała oaza — mówi pani Monika, mieszkanka Gutkowa. — Jesteśmy tutaj na odludziu, ale nam to pasuje. Za względny spokój płacimy jednak pewną cenę. Nie remontują nam dróg, choć teraz coś się zaczyna ruszać, mamy ciągłe korki i mnóstwo samochodów. Ale człowiek się na to godzi. Dużo tutaj zainwestowaliśmy, dbamy o to osiedle jak o własny dom. Bo tak faktycznie jest. Całe osiedle jest naszym domem. Dlatego, jak sądzę, ludzie lubią do nas przyjeżdżać. I komu przeszkadza taki charakter Gutkowa? Nie można go zostawić w spokoju?
W zasadzie to pytanie zostaje bez odpowiedzi, bo inwestycji w Gutkowie raczej nic nie zatrzyma. — W niektórych miejscach budować nie mogą, jak np. na ul. Stokowej — mówi Ryszard Lasmanowicz. — Mieszkańcy mają tam widok na jezioro. Plażę osiedlową staramy się utrzymać w jak najlepszym stanie, bo o wszystko trzeba dbać lokalnie. Miasto nam w tym nie pomoże, ale ja to rozumiem. Olsztyn jest duży i nie ma na wszystko ludzi i pieniędzy.
W Gutkowie nie brakuje też zaniedbanych szosowych dróg, mimo że są to ulice z własnymi nazwami. Nikt ich jednak nie zaleje asfaltem, ani nie położy płyt, bo miasto proponuje mieszkańcom, aby zawiązywali społeczne komitety. Musieliby jednak pokryć aż 30 proc. kosztów inwestycji, więc o nowych drogach nie ma mowy.
— Staramy się rozbudowywać to, co się da. W planach jest np. nowa remiza strażacka — opowiada Ryszard Lasmanowicz. — Stanęłaby przy ul. Porannej. Czekamy też na nowe drogi. W końcu przebudują nam Kresową, Gościnną i Żurawią. Bardzo potrzebna inwestycja, która ułatwi nam w końcu życie. O tym, że w charakter Gutkowa, ale też innych osiedli nie powinno się ingerować przekonuje radny Robert Szewczyk, przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju.
— Pochodzę z Gutkowa, więc temat jest mi bliższy — mówi. — Gutkowo, tak jak każdy teren zurbanizowany, powinno mieć jasny plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy olsztynianin ma oczywiście prawo do inwestycji, ale jestem przeciwnikiem zbyt prostego podchodzenia do sprawy. Zawsze trzeba brać pod uwagę tych, którzy mieszkają na danym osiedlu od lat. Inwestują swoje oszczędności w budowę domu i plan zagospodarowania gwarantował im piękny widok z okna. Budowa np. wielorodzinnych budynków to łamanie praw ludzi, którzy mieszkają na swoich osiedlach od lat. Interes dewelopera nie zawsze pokrywa się z interesem lokatorów.
I mieszkańcy zamierzają tego interesu bronić... Paweł Jaszczanin


Przeczytaj cały tekst: Oaza pod Olsztynem - Olsztyn http://olsztyn.wm.pl/458031,Oaza-pod-Olsztynem.html#ixzz4pu986IO5

Zbiórka na DSM

 

 

DSM_!                    

Zbiórka dla Domu Samotnej Matki

w Olsztynie!

 

       Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce odzieży damskiej, pościeli, ubranek oraz zabawek dziecięcych, naczyń kuchennych dla Domu Samotnej Matki, znajdującym się przy ulicy Jagiełły 5 w Olsztynie.

         Akcja trwa w dniach 6-31 marca 2017 r.

         Zobowiązujemy się przyjechać, odebrać oraz dostarczyć rzeczy pod wyżej wskazany adres.

         Zainteresowanych prosimy o kontakt do Katarzyny Faliszewskiej pod numer telefonu 504-949-676 oraz Bożeny Grzelki tel. 510-189-220.

         Radni Osiedla Gutkowo

 

Zamiast wyrzucać dobrą rzecz, daj jej drugie życie i pomóż innym.  

Odsłon artykułów:
143712