Statut Rady


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/138/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

STATUT OSIEDLA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Osiedle Gutkowo jest jednostką pomocniczą miasta Olsztyna.
2. Mieszkańcy osiedla tworzą z mocy niniejszego Statutu wspólnotę samorządową osiedla.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o osiedlu, należy przez to rozumieć osiedlową wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

§ 2. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

1)Prezydent – Prezydent Olsztyna;
2) Gmina, Miasto- należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn;
3) gminne jednostki organizacyjne – jednostki organizacyjne Miasta Olsztyna;
4) osiedle – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Olsztyna;
5) Rada Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyna, będącą organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Olsztyna;
6) Przewodniczący – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Osiedla;
7) Zastępca Przewodniczącego – należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla;
8) sekretarz – należy przez to rozumieć sekretarza Rady Osiedla;
9) skarbnik – należy przez to rozumieć skarbnika Rady Osiedla;
10) Statut – należy przez to rozumieć Statut Osiedla;
11) Zwykła większość głosów – ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”;
12) Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady osiedla – jest wówczas, gdy podczas głosowania całkowita liczba głosów oddanych za wnioskiem jest większa niż połowa, ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, składu Rady;
13) stałe zamieszkanie – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

§ 3. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Granice osiedla Gutkowo określa mapa wraz z opisem przebiegu granic, stanowiąca załącznik do Statutu Miasta Olsztyna.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania i zadania samorządu osiedla

§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla, współpraca z organami samorządowymi miasta Olsztyna oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6. Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym niezastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Olsztyna lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

§ 7. Do zadań samorządu osiedla należy:

1) opiniowanie:
a) uchylony1,
b) uchylony2,
c) inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej,
d) uchylony3,

2) wnioskowanie do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz terenowych organów administracji rządowej i innych jednostek funkcjonujących na terenie osiedla w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla, a w szczególności:
a) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych,
b) związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
c) związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych,


3) współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,

4) współpraca z właścicielami i zarządcami budynków, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi oraz zakładami opieki zdrowotnej,

5) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno-kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości oraz ochrony zieleni),

6) wspieranie inicjatyw społecznych,

7) współpraca z organami samorządowymi spółdzielni mieszkaniowych,

8) współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich spotkań z mieszkańcami osiedla,

9) mediacja sporów sąsiedzkich, w tym możliwość powoływania komisji pojednawczej,

10) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych,

11) realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem,

12) wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie o konieczności udzielenia pomocy społecznej.

§ 8. 1. Opinie, o których mowa w § 7 pkt. 1 wydawane są w formie uchwał Rady Osiedla w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Rada Osiedla nie wyrazi swojej opinii, to uznaje się, że nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i wniosek jest akceptowany w wersji przedstawionej przez organ gminy.

2. W uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia pilnej decyzji wnioskodawca może oczekiwać wrażenia opinii w czasie nie przekraczającym 3 dni. W powyżej sytuacji wnioskodawca kieruje do RO wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności wyrażenia opinii w trybie pilnym.

3. Wnioski i opinie kierowane do terenowych organów administracji rządowej są traktowane jako wyrażane w imieniu społeczności lokalnej.

4. Rada Osiedla otrzymuje w terminie 14 dni pisemną informację o stanowisku właściwych organów gminy, gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta w sprawie wniosków lub opinii.

5.W przypadku, gdy stanowisko właściwej gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta jest odmienne od opinii Rady Osiedla, sprawę rozstrzyga Prezydent Olsztyna. Jeżeli podtrzyma stanowisko właściwej gminnej jednostki organizacyjnej lub wydziałów Urzędu Miasta, powiadamia o tym pisemnie Radę Osiedla w terminie 14 dni.

§ 9. 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Rada Osiedla organizuje dyżury swoich członków w siedzibie Rady Osiedla. Rada osiedla może w uchwale określić dodatkowo inne formy utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami.

2.Wnioski z dyżurów są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Rady Osiedla.

§ 10. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 11. 1. Na wniosek Rady Osiedla lub za jej zgodą Gmina może przekazać osiedlu realizację zadań własnych, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji właściwych organów gminy.

2. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwałą Rady Miasta na podstawie szczegółowego porozumienia pomiędzy stronami.

§ 12. Porozumienie, o którym mowa w § 11, powinno zawierać:

1) rodzaj i zakres przekazywanych zadań,
2) sposób ich realizacji i kontroli,
3) sposób i źródła finansowania,
4) czas trwania i sposób rozwiązywania porozumienia,
5) sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku, gdy realizacja zadań wymaga przekazania mienia.

ROZDZIAŁ III
Organy osiedla

§ 13. Organami osiedla są:

1) Rada Osiedla,
2) Zarząd Osiedla.

§ 14. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

§ 15. 1. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.

2. Zasady i tryb wyboru Rady Osiedla określa regulamin wyborów do samorządu osiedla stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

3. Kadencja Rady Osiedla może być skrócona lub przedłużona (na czas do 3 m-cy) uchwałą Rady Miasta.

4.W przypadku powtarzających się nieprawidłowości związanych z wykonywaniem zadań przez Radę Osiedla, Rada Miasta może rozwiązać Radę Osiedla z dniem wskazanym w uchwale Rady Miasta.4

5. Z dniem rozwiązania Rady Osiedla wygasają mandaty wszystkich jej członków. Przepisów o uzyskaniu mandatu przez kandydata, który w wyborach zdobył kolejno najwyższą liczbę głosów nie stosuje się.5

6. Z chwilą odwołania Rady Osiedla § 29 stosuje się odpowiednio, z tym, że działania Zarządu ograniczają się do czynności nie cierpiących zwłoki.6

7. W terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania Rady Osiedla przeprowadza się nowe wybory.7

§ 16. 1. Liczba członków Rady Osiedla ustalana jest na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Członkowie Rady Osiedla otrzymują legitymację wystawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 17. 1. Do właściwości Rady Osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla, a w szczególności:

1) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków,

2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności i dokonywanie okresowych ocen pracy Zarządu Osiedla,

3) zwoływanie zebrań mieszkańców osiedla co najmniej raz w roku,

4) uchylony8,

5) występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 7 pkt. 2,

6) uchwalanie planów pracy Rady Osiedla,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań od organów gminy,

8) uchwalanie planów finansowych i wydatkowanie środków następuje w ramach kwot określonych uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na dany rok.

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Rady Osiedla.

2. Rada Osiedla może – w określonym zakresie – upoważnić Zarząd Osiedla do wydawania opinii i składania wniosków, o których mowa w § 7 pkt. 1 i 2.

§ 18. uchylony9

§ 19. 1. Rada Osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe lub zespoły do realizacji określonych zadań.

2. Zakres działania komisji problemowych i doraźnych określa Rada Osiedla w uchwale o ich powołaniu.

3. W skład komisji i zespołów wchodzą członkowie Rady Osiedla.

4. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Osiedla w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu komisji lub zespołu.

5. Przewodniczącego komisji lub zespołu wybiera i odwołuje Rada Osiedla, spośród członków Rady Osiedla, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 20. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Na wniosek Zarządu Osiedla lub 1/4 składu Rady Osiedla Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Osiedla w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

3. Posiedzenie Rady Osiedla może być również zwołane w trybie § 46 niniejszego Statutu.

§ 21. 1. Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu w głosowaniu jawnym.10

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, gdy wymagana jest zwykła większość oraz „za” i sumy głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”, gdy wymagana jest bezwzględna większość, rozstrzyga w głosowaniu jawnym głos Przewodniczącego obrad, a w głosowaniu tajnym następuje powtórne głosowanie. Powtórzenie się wyniku w drugim tajnym głosowaniu oznacza, że uchwała nie została podjęta.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucie osiedla.

§ 22. 1. Z posiedzenia Rady Osiedla sekretarz Rady sporządza protokół, który należy dostarczyć w terminie 7 dni do Biura Rady Miasta.

2. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów i robienia notatek.

§ 23. Rada Osiedla może uchwalić swój wewnętrzny regulamin obrad dla usprawnienia prowadzenia posiedzeń Rady Osiedla, jej Zarządu i komisji.

§ 24. Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 25. Przewodniczącemu i sekretarzowi lub skarbnikowi Rady Osiedla przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

§ 26. Członkowie Rady Osiedla obowiązani są brać udział w pracach Rady Osiedla oraz w pracach organów gminy, do których zostali przez Radę Osiedla desygnowani.

§ 27. Członek Rady Osiedla ma obowiązek wyłączyć się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której stroną jest on sam, jego krewni i powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

§ 28. 1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest Zarząd osiedla.

2. Zarząd osiedla liczy od 7 do 9 osób. Członkami Zarządu nie mogą być małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni, powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

3. W skład Zarządu Osiedla wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu.

4. Przewodniczenie radom osiedla jest ograniczone w czasie do dwóch kadencji nieprzerywalnego pełnienia tej samej funkcji.

5. Ponowne przewodniczenie radzie osiedla nastąpić może po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zgodnie z § 15 ust. 1.

6. Przewodniczącego Rady Osiedla wybiera się w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

7. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Osiedla w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

8. Rada Osiedla może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków, jeżeli ich działalność naraża na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

9. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów składu Rady Osiedla ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, po zapoznaniu się z opinią jej komisji rewizyjnej, na następnym posiedzeniu po posiedzeniu, na którym złożono wniosek o odwołanie.

10. W razie odwołania całego składu Zarządu Osiedla, Rada Osiedla wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy Zarząd. Do czasu wyboru nowego Zarządu, członkowie odwołanego zarządu mogą wykonywać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.12

11. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Rada Osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

12. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami komisji rewizyjnej Rady Osiedla.

§ 29. Po upływie kadencji Rady Osiedla Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.13

§ 30. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania samorządu osiedla określone niniejszym Statutem oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami Rady Osiedla, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla.

2. Do zadań Zarządu osiedla należy w szczególności:

1) przygotowywanie posiedzeń Rady Osiedla,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Osiedla,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na dany rok oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lub użyczenie,
5) wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia Rady Osiedla (§ 17 ust. 2 niniejszego Statutu) oraz we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla.

§ 31. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub najstarszego członka zarządu.

2. Zarząd Osiedla podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Zarządu.

3. Z posiedzenia Zarządu sekretarz osiedla sporządza protokół.

§ 32. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady Osiedla należy:15

1) zwoływanie posiedzeń organów samorządu osiedla oraz ich prowadzenie,

2) reprezentowanie organów samorządu osiedla wobec organów gminy,16

3) organizowanie i koordynowanie prac samorządu osiedla,

4) kierowanie realizacją uchwał organów samorządu osiedla w odniesieniu do osiedla,

5) podpisywanie uchwał Rady Osiedla,17

6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności osiedlowej,

7) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców osiedla wymagają przepisy prawa,

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

9) stosowanie w ramach osiedla przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z Zasadami prowadzenia gospodarki finansowej Rad Osiedli Miasta Olsztyna.

10) występowanie do Rady Miasta w imieniu samorządu osiedla o uwzględnienie wydatków osiedla w budżecie miasta.

2. Członkowie Zarządu Osiedla mogą brać udział w sesjach Rady Miasta i pracach jej komisji na zasadach określonych Regulaminem Rady Miasta.

§ 33. 1. Rada Osiedla w ramach kwot określonych i przyznanych uchwałą budżetową Rady Miasta Olsztyna na dany rok może przyznać Przewodniczącemu dietę będącą rekompensatą poniesionych przez niego kosztów związanych ze sprawowaniem funkcji (np. kosztów rozmów telefonicznych) w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Osiedla.

2. Dieta nie jest wypłacana w czasie przerwy wakacyjnej, o ile Rada Osiedla poprzez podjęcie stosownej uchwały ustali taką przerwę w pracy Rady.

ROZDZIAŁ IV
Mienie osiedla

§ 34. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi mu składnikami mienia komunalnego, którymi są:

1) lokal, będący siedzibą organów osiedla przekazany przez Prezydenta Olsztyna w użyczenie,

2) nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie okolicznościach przekazane w zarząd decyzją Prezydenta Olsztyna zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, 4) inne składniki mienia komunalnego stanowiące wyposażenie siedziby organów samorządu osiedla.

§ 35. 1. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

2. Przekazanego mienia nie wolno odstępować osobom trzecim bez zgody Prezydenta Olsztyna.

3. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla obowiązany jest rozliczyć się z przekazanego mienia protokołem zdawczo-odbiorczym nowo wybranemu Zarządowi.

4. Zarząd Osiedla ponosi odpowiedzialność za przekazane mienie samorządowi osiedla.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa

§ 36. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność osiedla.

3. Organy osiedla dysponują tymi środkami samodzielnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 37. Rada Miasta środki na działalność Rady Osiedla przyznaje na podstawie planu finansowego przyjętego Uchwałą Rady Miasta Olsztyna na dany rok, uwzględniając przy tym projekt zadań i programów wskazany w § 39 ust. 1, oraz koszty związane z funkcjonowaniem Rady.

§ 38. 1. Nadzór nad wydatkami budżetowymi osiedla sprawuje Prezydent Olsztyna.18

2. Obsługę finansowo-księgową osiedla prowadzi Wydział Finansów Urzędu Miasta.

3. Zasady i tryb wykorzystywania środków finansowych przez Radę Osiedla określa Prezydent Olsztyna.

§ 39. 1.Rada Osiedla opracowuje projekt zadań i programów, w tym inwestycyjnych, którego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców osiedla i przedkłada go Prezydentowi Olsztyna w terminie ustalonym przez Prezydenta Olsztyna.

2. Prezydent Olsztyna, przygotowując projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji miejskich bierze pod uwagę propozycje osiedla, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonych przez mieszkańców projektów Rad Osiedla, o których mowa w ust. 1 w budżecie Miasta na przyszły rok Prezydent informuje Rady Osiedlowe pisemnie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu Miasta.

§ 40. Kontrolę finansową działalności osiedla sprawuje Prezydent Olsztyna oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.19

ROZDZIAŁ VI
Współpraca samorządu osiedla i samorządu miasta Olsztyna
oraz nadzór nad działalnością osiedla

§ 41. 1. Osiedle jako jednostka pomocnicza miasta prowadzi ścisłą i bieżącą współpracę z organami miasta.

2. Zachowując określoną niniejszym Statutem samodzielność i autonomię samorząd osiedla jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Rady Miasta we wszystkich sprawach dotyczących obszaru działania osiedla.

§ 42. Miasto zobowiązane jest udzielić pomocy i wsparcia osiedlowym inicjatywom społecznym, a w szczególności:

1) udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym samorządność osiedlową,

2) zapewnić pomieszczenie na działalność Rady Osiedla oraz niezbędne wyposażenie dla funkcjonowania samorządu osiedla,

3) zapewnić środki finansowe na realizację zadań statutowych samorządu osiedla,

4) współpracować z organami osiedla w zakresie bieżącej informacji dotyczącej żywotnych spraw osiedla, zapraszać przedstawicieli samorządu osiedla na posiedzenia komisji Rady Miasta, jeżeli jest rozpatrywana sprawa istotna dla mieszkańców osiedla,

5) rozpatrywać wszystkie merytorycznie uzasadnione wnioski i postulaty samorządu osiedla.

§ 43. 1. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i Miasta realizowana powinna być w pierwszej kolejności poprzez radnych z okręgu wyborczego, na obszarze którego działa samorząd osiedla.

2. Rada Miasta współpracuje z samorządem osiedla poprzez Komisję Prawa i Samorządności Rady Miasta.

3. Obsługę biurową kontaktów samorządu osiedla z Miastem prowadzi Biuro Rady Miasta.

§ 44. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Działalność Rady Osiedla kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§ 45. 1. Uchwały organów osiedla wraz z listą obecności przekazywane są w terminie 7 dni od daty ich podjęcia do Biura Rady Miasta.

2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka organ nadzoru jakim jest Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

3. Organ nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

4. W przypadku, gdy uchwała organu osiedla narusza zasady gospodarności, rzetelności i celowości organ nadzoru może wstrzymać jej wykonanie i przekazać sprawę samorządowi osiedla do ponownego rozpatrzenia wskazując zaistniałe uchybienia i termin załatwienia sprawy.

§ 46. 1. Przewodniczący Rady Miasta lub Komisja Prawa i Samorządności mogą zwołać w ciągu 7 dni posiedzenie Rady Osiedla przedstawiając w pisemnym zawiadomieniu porządek obrad.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 47. Samorząd osiedla składa pisemne sprawozdanie z rocznej działalności rady osiedla nie później niż do końca stycznia następnego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest na posiedzeniu Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 48. W razie powtarzającego się naruszania przez organy osiedla uchwał organów oraz innych przepisów prawa, Rada Miasta, po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy sytuacji, może rozwiązać organy osiedla przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 49. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Olsztyna, o ile nie powoduje to wkraczania organów osiedla w wyłączne kompetencje organów Miasta.21

§ 50. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów w osiedlu.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla prowadzi członek zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do samorządu osiedli, powołanego przez Prezydenta Olsztyna.

Załącznik do statutu osiedla

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU OSIEDLA

ROZDZIAŁ I
Zasady ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady ogólne i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla jako organu jednostki pomocniczej miasta.

§ 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom osiedla, którym przysługuje takie prawo, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy.

§ 3. Wybory do samorządu osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór członka rady osiedla następuje zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedla mogą wystąpić mieszkańcy osiedla w liczbie równej co najmniej czterokrotnej liczbie członków rady osiedla.

2. Prezydent Olsztyna zarządza wybory do Rady Osiedla w terminie 90 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku mieszkańców

ROZDZIAŁ II
Zarządzanie wyborów i czynności przygotowawcze

§ 5. 1. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miasta w drodze uchwały.

2. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o powołaniu osiedla jako jednostki pomocniczej miasta.

3. Kolejne wybory do Rady Osiedla odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji poprzedniej Rady Osiedla.

4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez Radę Miasta kadencji organów osiedla lub ich rozwiązania przed upływem kadencji, ponowne wybory powinny być przeprowadzone nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu kadencji określonego w uchwale Rady Miasta.

5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do Rady Osiedla podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 6. 1 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli powołuje Prezydent Olsztyna.

2. Członków zespołu powołuje się spośród radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Olsztyna.

3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7. Do zadań zespołu ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli należy:

1) sprawdzenie istnienia merytorycznych i formalnych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgodnie ze Statutem Miasta,

2) ustalenie liczby mandatów do Rady Osiedla w zależności od liczby mieszkańców,

3) podział na rejony wyborcze, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na liczbę mieszkańców w osiedlu lub specyfikę demograficzno – przestrzenną osiedla oraz rozdział mandatów w utworzonych rejonach,

4) określenie kalendarza wyborczego,

5) powiadomienie mieszkańców osiedla o terminach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie,

6) współdziałanie z grupą inicjatywną lub przedstawicielami ustępującego samorządu osiedla w przeprowadzeniu zebrań wyborczych,

7) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,

8) rozpatrywanie protestów wyborczych,

9) ogłaszanie wyników wyborów do Rady Osiedla.

ROZDZIAŁ III
Zebrania wyborcze

§ 8. Wyboru Rady Osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych, które odbywają się w osiedlu.

§ 9. 1. Osiedle w celu przeprowadzenia wyborów może być podzielone na rejony wyborcze. Dotyczy to osiedli dużych, liczących powyżej 4.000 mieszkańców, jeżeli podział osiedla uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno – przestrzenną.

2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze należy dokonać rozdziału mandatów przypadających na dany rejon wyborczy.

§ 10. Zebranie wyborcze zwołuje Prezydent, we współdziałaniu z grupą inicjatywną lub ustępującym samorządem osiedla.

§ 11. 1. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze dla mieszkańców osiedla.

2. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed zebraniem wyborczym.

3. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym następuje poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogłoszeń w miejscach publicznych i najczęściej uczęszczanych na osiedlu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W lokalu wyborczym wywiesza się:

1) zawiadomienie o wyborach,

2) regulamin wyborów do samorządu osiedla,

3) statut osiedla,

4) uchwałę Rady Miasta Olsztyna o zarządzeniu wyborów.

§ 12. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek zespołu, o którym mowa w § 6, lub Przewodniczący ustępującej Rady Osiedla.

§ 13. Celem zebrania wyborczego jest:

1) zapoznanie mieszkańców osiedla z zadaniami i celami działania samorządu osiedla,

2) zapoznanie mieszkańców osiedla z regulaminem wyborów do samorządu osiedla oraz statutem Rady Osiedla,

3) zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla,

4) dokonanie wyborów.

§ 14. 1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy zachowaniu quorum równego co najmniej czterokrotnej liczbie wybieranych członków Rady Osiedla.

2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.1 zebranie należy powtórzyć w drugim terminie, na którym wybory odbywają się przy zachowaniu quorum równego co najmniej dwukrotnej liczbie wybieranych członków Rady Osiedla.

3. Jeżeli wybór Rady Osiedla w trybie określonym w ust. 1-2 okaże się niemożliwy, ponownych wyborów w danej kadencji z inicjatywy Rady Miasta nie przeprowadza się.

§ 15. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.

§ 16. 1. Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym.

2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i dokonać autoprezentacji oraz wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadanie prawa wybieralności na danym osiedlu. Kandydat składa na oświadczeniu własnoręczny podpis i datę.

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

§ 17. Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem do głosowania sprawdza prawidłowość sporządzenia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowania, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca oraz najbliższy członek rodziny osoby kandydującej.

§ 18. 1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy.

2. Przed głosowaniem obecni na zebraniu wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności, stanowiącą jednocześnie oświadczenie o miejscu zamieszkania, z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Lista ta stanowi podstawę do ustalenia quorum i uznania prawomocności zebrania wyborczego.

§ 19. 1. Karta do głosowania obejmuje:

1) przedmiot i datę przeprowadzenia głosowania,

2) nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,

3) pouczenie o sposobie głosowania.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady Miasta.

§ 20. Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej liczby nazwisk powoduje nieważność głosu.

§ 21. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania) komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli.

§ 22. Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.).

ROZDZIAŁ IV

Ważność wyborów.

§ 23. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do Rady Osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego regulaminu.

Protest powinien być sporządzony na piśmie z podaniem zarzutów i ich uzasadnieniem

2. Protest rozpatruje zespół ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.

§ 24. W razie uwzględnienia protestu Rada Miasta unieważnia wybory do Rady Osiedla i zarządza w ciągu trzech miesięcy od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ V
Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla i wybory uzupełniające

§ 25. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności,

4) zmiany w podziale miasta na osiedla powodującej wygaśnięcie mandatów członków danej rady osiedla,

5)skrócenia kadencji rady osiedla,

6) rozwiązania organów Rady Osiedla przed upływem kadencji,

7) długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach rady osiedla.

2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1-3, 7 Rada Osiedla niezwłocznie zawiadamia Radę Miasta.

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, Rada Osiedla stwierdzając wygaśnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście.

4. W przypadku gdy brak jest możliwości uzupełnienia składu rady osiedla w sposób określony w ust.3, Rada działa w zmniejszonym składzie.

5. W przypadku zmniejszenia składu Rady Osiedla przekraczającego połowę składu Rady ustalonego zgodnie z § 16 ust. 1 statutu, zawiesza się działalność organów osiedla do końca kadencji.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 26. Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu miasta z wyłączeniem kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.